top of page

Gunkan 

2 Pieces Per Order 

(Some of Gunkan served with spicy mayo, masago, seaweed & scallions)         

 

Tuna                                                   6                                             

Salmon                                               6 

Mackerel                                            6 

Yellowtail                                           8               

Shrimp                                                6 

Grilled Eel                                           8

Grilled Tuna (Tuna Tataki)              8

Squid Salad                                         6

Seaweed Salad                                   6   

Crab Meat Salad                                6 

Salmon Roe                                        8

Smelt Roe (or) Wasabi Tobiko        7        

Red Tabiko (or) Black Tabiko          7

                                 

 

                 

 

 

 

 

    

 

     

bottom of page